Team Papers

部分代表性文章

Paper 1

Fei Quan, Xin Liang, Mingjiang Cheng, Huan Yang, Kun Liu, Shengyuan He, Shangqin Sun, Menglan Deng, Yanzhen He, Wei Liu, Shuai Wang, Shuxiang Zhao, Lantian Deng, Xiaobo Hou, Xinxin Zhang, Yun Xiao. Annotation of cell types (ACT): a convenient web server for cell type annotation. Genome Medicine, 2023.(SCI: 15.266)

Paper 2

Kun Liu, Shengyuan He, Shangqin Sun, Xinxin Zhang, Yanzhen He, Fei Quan, Bo Pang, Yun Xiao. Computational quantification of cancer immunoediting. Cancer Immunology Research,2023.(SCI: 12.02)

Paper 3

Liwen Xu, Shiwei Zhu, Yujia Lan, Min Yan, Zedong Jiang, Jiali Zhu, Gaoming Liao, Yanyan Ping, Jinyuan Xu, Bo Pang, Yunpeng Zhang, Yun Xiao, Xia Li. Revealing the contribution of somatic gene mutations to shaping tumor immune microenvironment. Briefings in Bioinformatics, 2022.(SCI: 13.994)

Paper 4

Gaoming Liao, Zedong Jiang, Yiran Yang, Cong Zhang, Meiting Jiang, Jiali Zhu, Liwen Xu, Aimin Xie, Min Yan, Yunpeng Zhang, Yun Xiao, Xia Li. BMC Medicine, 2021.(SCI: 11.15)

Paper 5

Xinxin Zhang,Yujia Lan,Jinyuan Xu,Fei Quan,Erjie Zhao,Chunyu Deng,Tao Luo,LiwenXu,Gaoming Liao,MinYan,YanyanPing,Feng Li, AiaiShi, JingBai, Tingting Zhao, Xia Li, Yun Xiao. CellMarker: a manually curated resource of cell markers in human and mouse. Nucleic Acids Research, 2019.(SCI: 19.16)

Paper 6

Huating Yuan, Min Yan, Guanxiong Zhang, Wei Liu,Chunyu Deng, Gaoming Liao, Liwen Xu, Tao Luo, Haoteng Yan, Zhilin Long, Aiai Shi, Tingting Zhao, Yun Xiao, Xia Li. CancerSEA: a cancer single-cell state atlas. Nucleic Acids Research, 2019;21:464-79.(SCI: 19.16)

Paper 7

Hongyi Zhang,Jianlong Liao,Xinxin Zhang,Erjie Zhao,Xin Liang,Shangyi Luo,Jian Shi,Fulong Yu,Jinyuan Xu,Weitao Shen, Yixue Li, Yun Xiao, Xia Li. Sex difference of mutation clonality in diffuse glioma evolution. Neuro-Oncology, 2019.(SCI: 15.9)

Paper 8

Liwen Xu, Chunyu Deng, Bo Pang, Xinxin Zhang, Wei Liu, Gaoming Liao, Huating Yuan, Peng Cheng, Feng Li, Zhilin Long, Min Yan, Tingting Zhao, Yun Xiao, Xia Li. TIP: A web server for resolving tumor immunophenotype profiling. Cancer Research, 2018.(SCI: 13.312)

- - -

Members

相互支持、相互激励、追求卓越